Ładowanie

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na realizację prac budowlanych wzmacniających ochronę przed powodzią mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. W ramach pierwszego kontraktu zmodernizowana zostanie infrastruktura Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola-Zdroju i Międzylesia. Lepiej zabezpieczeni będą nie tylko sami mieszkańcy, ale również ich mienie oraz lokalna infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej i budowle zabytkowe.

Kłodzko: Rusza modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej

31 lipca, 2023

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na realizację prac budowlanych wzmacniających ochronę przed powodzią mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. W ramach pierwszego kontraktu zmodernizowana zostanie infrastruktura Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola-Zdroju i Międzylesia. Lepiej zabezpieczeni będą nie tylko sami mieszkańcy, ale również ich mienie oraz lokalna infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej i budowle zabytkowe. Fot. Wody Polskie.

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na realizację prac budowlanych wzmacniających ochronę przed powodzią mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. W ramach pierwszego kontraktu zmodernizowana zostanie infrastruktura Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola-Zdroju i Międzylesia. Lepiej zabezpieczeni będą nie tylko sami mieszkańcy, ale również ich mienie oraz lokalna infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej i budowle zabytkowe.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Kontrakt na wykonanie zadania pod nazwą “Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole – Zdrój, Międzylesie (zadanie 2B.1/1)” został uroczyście podpisany w siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy Norwida w piątek, 28 lipca.

Wykonawcą inwestycji, która opiewa na kwotę 157 mln 815 tysięcy złotych, została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Budimex S.A. z Warszawy. Sygnatariuszami umowy byli Dariusz Karkos – Dyrektor RZGW we Wrocławiu oraz Krzysztof Sokołowski – Dyrektor Rejonu i Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex S.A. Planowany okres realizacji robót budowlanych ma się zakończyć do czerwca 2025 roku.

W ramach ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej przed powodzią planowane są prace budowlane dotyczące przede wszystkim modernizacji istniejącej infrastruktury, głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych w taki sposób, by usunąć potencjalne ograniczenia i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód w trakcie wezbrań. W planach przewidziane są między innymi remonty murów oporowych, budowa nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiana progów na bystrza, budowa zapór przeciwrumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów.

Fot. Wody Polskie

Kłodzko 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 127+433 do 134+312, Bystrzycę Dusznicką w km 0+203 do 0+332 oraz ujściowe odcinki potoku Jodłownik i Jaszkówka. Łączna długość  prac na  lewym i prawym brzegu  Nysy Kłodzkiej w Kłodzku to około 2430 m, natomiast  długość odcinka objętego pracami wyłącznie na lewym brzegu Bystrzycy Dusznickiej wyniesie około 165 m. Oprócz prac modernizacyjno-remontowych przewidziano dodatkowo remont wału przy ulicy Korczaka, budowę przepławki dla ryb przy jazie H4 i udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki na tym odcinku przez przebudowę progów na bystrza. Wykonywane będą również odcinkowe prace związane z ukształtowaniem linii brzegowej celem zapewnienia dostępu do rzeki dla ludności poprzez budowę schodów i dróg technicznych.

Bystrzyca Kłodzka   

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 148+078 do 151+475 oraz odcinek potoku Bystrzyca w km 0+129 do 1+659. Łączna długość odcinków rzeki Nysy Kłodzkiej objętych  pracami na brzegu lewym i prawym Bystrzycy Kłodzkiej wyniesie ok. 1835 m. Ze względu na istniejącą zabudowę regulacyjną, zachodzi potrzeba odtworzenia i utrzymania założeń hydrotechnicznych, które w sposób znaczący w przeszłości zmieniły charakter rzeki. Łączna długość odcinka lewego i prawego brzegu rzeki Bystrzycy objętego pracami wyniesie i około 1075  m. Na odcinku od km 150+300 do km 151+100 koryto Nysy Kłodzkiej jest odcinkowo umocnione i przepływa przez gęsto zabudowany teren Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie przewiduje dodatkowo udrożnienie koryta, umocnienie oraz przebudowę ubezpieczeń brzegowych i skarp, przebudowę progów i jazu na bystrza wraz z budową kanału migracji dla ryb oraz  zabezpieczenie przed powodzią zabytkowej kaplicy św. Franciszka Ksawerego z 1681 roku, zlokalizowanej w pobliżu mostu na Nysie Kłodzkiej.

Międzylesie 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 172+266 do 174+600, gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 2900 m oraz na 45 m ujściowego odcinka potoku Dolna. W zakres inwestycji wchodzi remont wału przeciwpowodziowego oraz murów regulacyjnych wraz z ich rozbudową i odbudową, udrożnienie i umocnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowa ujściowego odcinka potoku Dolna, udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki poprzez przebudowę progów na bystrza, przebudowa i budowa wylotów wód opadowych i roztopowych.

Długopole-Zdrój 

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 156+970 do 158+110,  gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 593 m  oraz 25 m ujściowego odcinka  potoku Porębnik. W zakres inwestycji wchodzi remont murów regulacyjnych i skarp wraz z ich rozbudową. Udrożnione i umocnione zostanie koryto rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowany ujściowy odcinek potoku Porębnik.  Powstanie nowy mur na lewym brzegu Bystrzycy Kłodzkiej w km 157+235 – 157+446, który zabezpieczy nieruchomości położone na tym odcinku. Zaplanowano budowę nowego muru w km 157+775 – 158+035, który jest przedłużeniem istniejących ubezpieczeń. Przebudowane zostaną istniejące progi w korycie na rampy umożliwiające migrację ryb. Dodatkowo w zakres prac wchodzi budowa i przebudowa schodów do rzeki oraz rozbiórka pozostałości przyczółków kładki w km 156+970 wraz z odbudową umocnień brzegowych.

Działania są prowadzone w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, realizowanego przez Wody Polskie, który jest współfinansowany przez Bank Światowy, przy wsparciu ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa.

W najbliższym czasie Wody Polskie RZGW we Wrocławiu planują również podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą “Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i Morawy: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój (zadanie 2B.2/1)”.

źródło: Wody Polskie

Tagi